Nieuw: IBERMOL 2%

IBERMOL2% bevat 2% molybdeen, 3% borium en 10% zeewierextract. Voor pollen is ook borium belangrijk en daarom is dit toegevoegd.

2 liter per ha voor koolsorten en vlinderbloemige en 1 liter voor alle andere gewassen is al voldoende om in de meeste gevallen het molybdeengebrek op te lossen.

Nederlandse grond heeft een laag gehalte aan molybdeen. Bij een lagere pH of met toepassen van sulfaatbemesting kan een tekort optreden. Met name vlinderbloemigen zoals klaver, luzerne, wikke, erwt en ook koolsoorten reageren gevoelig op tekorten.. Teken van gebrek aan molybdeen is geel verkleuring tot ingedroogde bladranden of misvormde bladeren.

Bemesting met sulfaat zoals patentkali, kiezeriet, kalisulfaat, etc bevordert gebrek aan molybdeen. Planten nemenmolybdeen op in vorm van molybdaat op en sulfaat concurreert met de opname van molybdaat. Molybdeen is voor planten belangrijk om nitraat om te zetten naar aminozuren. In vlinderbloemigen is het belangrijk voor de omzetting van stikstof uit de lucht naar plant opneembare stikstofverbindingen.

Molybdeen wordt ook gebruikt voor een goede ontwikkeling van de bladeren. Bij gebrek kunnen ingerolde bladranden ontstaan, of het blad is aan een kant goed gevormd en de andere kant ontbreekt of is smaller zodat het blad krom wordt getrokken aan de bladnerfkant.

Molybdeen is belangrijk voor de vruchtbarheid van pollen. Door gebrek aan molybdeen wordt de bevruchting minder. Hier is wel op te letten dat er geen overmaat wordt gepleegd omdat anders de vruchtbaarheid weer afneemt.

Zeewier bevordert de opname van sporenelementen en kalium. Met name borium, koper, molybdeen en zink worden beter opgenomen. Zeewier verhoogt het chlorofyl in de plant waarmee de fotosynthese verbetert en meer suikers kunnen worden gevormd en dit werkt weer op bloemen, vruchten, knollen en bollen. Zeewier heeft ook een positieve invloed op de kieming van zaden.

LUMA na de groei goed inwerken

Nu in mei na de ijsheiligen is de beste tijd om LUMA te zaaien, ons hooggroeiend zomermengsel dat veel biomassa oplevert. Daarnaast levert deze groenbemester extra stikstof voor het volggewas en veel nectar en stuifmeel voor bijen en vlinders.


De Malva in dit mengsel zorgt met haar penwortels voor diepgaande bodemverbetering, maar komt ook graag weer vanzelf op, als ze niet goed in de grond ingewerkt word. De volgende methode geeft een goed resultaat:

  1. klepelen
  2. twee tot drie dagen laten drogen
  3. met de schijveneg 5 cm diep bewerken
  4. na 10 dagen nog een keer met de schijveneg doorheen

Terwijl LUMA veel biomassa oplevert, is PIRO een lager groeiend mengsels met veel vlinderbloemigen. Luma en Piro kunnen ook gemengd worden, als voorbeeld 25 kg Luma en 30-40 kg Piro per hectare.

KAWIKA kruiden voor randstroken

KAWIKA, ons nieuwe kruidenmengsel voor randstroken, levert nectar en pollen voor insecten die als predatoren bladluis en andere plagen zoals de eikenprocessierups opruimen. De kruiden zijn ook een waardevolle toevoeging aan veevoer met een positief effect op gezondheid, melkproductie en kwaliteit van zuivelproducten, vlees en eieren.

KAWIKA is onderdeel van het PREDAT- systeem voor natuurlijke bestrijding van bladluis en versterkt het effect van de ARTEMISIA bankerplant in stroken aan de rand van het perceel.

Wat een enkele kruidenplant al kan opleveren voor insecten is te zien met dit korte video:

FLAVONA: minder stikstof – meer groei

Met FLAVONA brengt Servaplant een nieuwe hoogwaardige organo-minerale meststof op de markt die kan bijdragen tot verduurzaming van de landbouw. Het hoge gehalte aan organische stof waarmee nitraat en kalium beter worden vastgehouden is met name op lichte grond voordelig. De flavonoïden in deze meststof verhogen ook de beschikbaarheid van sporenelementen met name in grond met een hogere pH.
Agroscope/Uni Zürich: “Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars”

Je soortenrijker de microbiële gemeenschap in de bodem, je meer ecosysteem-functies blijven intact – goed voor landbouw en milieu. Dit hebben onderzoekers van Agroscope en Universiteit Zürich aangetoond. Hun resultaten zijn recentelijk gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad «Nature Communications».

Onze bodems filteren drinkwater en produceren voedsel. Deze functies kunnen ze alleen vervullen omdat er duizenden van schimmel- en bacterie-soorten leven, die als radertjes van een uurwerk samenwerken.

“Dit is waarschijnlijk de eerste studie die laat zien dat bacteriën en schimmels in onze bodems georganiseerd zijn in reusachtige netwerken en dat deze netwerken cruciale functies vervullen” zegt Marcel van der Heijden, agro-ecoloog bij Agroscope en de universiteit Zürich. “Je meer vervlochten het netwerk is, je meer onze bodems kunnen doen voor de landbouw.”


Belangrijke functies van de bodem gaan achteruit, wanneer er te weinig bacterie- en schimmelsoorten aanwezig zijn: de efficiënte opname van voedingsstoffen door planten, de afbraak van dood organisch materiaal of het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer. Cameron Wagg, eerste auteur van deze studie zegt het kort en bondig: «Zonder bacteriën en schimmels zou het op Aarde eruit zien als op Mars»,

Veel aandacht voor Artemisia bankerplanten in BOERDERIJ voor besparing op insecticiden

Onder de titels “Voedselbank in plaats van insecticiden” (105-no. 3, 15 oktober 2019) en “Zoektocht naar alternatieven tegen bladluis” (105-no. 4, 22 oktober 2019) gaat vakblad BOERDERIJ uitvoerig in op de mogelijkheden en de reeds gemaakte ervaringen met het Artemisia bankerplanten systeem van Servaplant.

De grootste uitdaging is om met deze voedselbank genoeg natuurlijke vijanden te kweken voordat de schadelijke bladluizen in het voorjaar opkomen.

Bij een eerste proef in suikerbiet door het IRS in 2018 werden de Artemisiaplanten pas na het zaaien van de bieten aan de randen van het perceel in de buitenste bietenrij geplant en bleek dat de Artemisia door de gebruikte herbiciden geraakt en in de groei geremd werden. In 2019 zijn de Artemisia midden in de bloemenrand rondom het perceel geplant, maar door het droge voorjaar viel het ook daar niet mee om op tijd goed ontwikkelde planten te krijgen. Voor de proef in 2020 zijn nu in augustus al Artemisia’s in de akkerrand geplant en gezaaid zodat er in mei al goed ontwikkelde planten staan. Ook moeten op deze planten al vroeg genoeg bladluizen aanwezig zijn om predatoren aan te trekken.

Akkerbouwer Abram Rus uit Nieuw Vennep past het systeem van Servaplant al acht jaar toe voor de teelt van kerstbomen: “Het werkt goed, de natuurlijke vijanden zijn er altijd op tijd bij. Ik hoef de bomen niet te controleren en hoef ook niet de afweging te maken om wel of niet chemisch in te grijpen.” lees meer Dit jaar heeft hij het systeem ook voor de suikerbieten ingezet en daarbij vastgesteld dat de herbiciden een remmende werking hebben. Volgend jaar gaat Rus het daarom anders doen. In plaats van de bloeiende akkerrand die nu langs de sloot ligt wil hij een 3 meter brede grasstrook met in het midden twee rijen Artemisia. Dat heeft als voordeel dat de Artemisia meerdere jaren kan blijven staan en dat de luizen en hun predatoren al vroeg in het seizoen kunnen groeien.

Eifelgold lavameel beperkt stikstof uitstoot dierlijke mest

In een onderzoek van Wageningen University verlaagde de toevoeging van 80 kg EIFELGOLD lavameel per ton stalmest de stikstof uitstoot met 46%. Met 30 kg per ton was de reductie 30%. De onderzoekers schrijven dit toe aan de adsorptie van ammoniak i.v.m. de hoge uitwisselingscapaciteit (CEC 12 cmol/kg) van Eifelgold lavameel en aan de neerslag van ammonium-N in vorm van struviet door de aanwezigheid van fosfor en magnesium zouten in het lavameel. Bron: Shah et al. Agriculture, Ecosystems and Environment 160 (2012) 59– 65.

Nieuwe groenbemester voor agrariërs

BAWI is ons nieuwe groenbemester mengsel voor agrariërs. Gezaaid eind juli groeit het snel door tot een mooie blad- en wortelmassa. Nitraat wordt door de brassica perfect gebonden in blad en penwortels. De wikke zorgt voor extra organische stikstof en dit komt het volgende gewas geleidelijk ten goede. Dit is een slimme manier om minder stikstof te hoeven toepassen in het volgende jaar. Voor nog meer doorworteling en kruimelstructuur zorgen 3 verdere plantsoorten in dit mengsel.


Akkerbouwer Coen van den Hoek heeft BAWI eind juli gezaaid en is erg te spreken over het resultaat:

“Dat is mijn streven, goede groenbemesters, en zo de ondergrond ook verbeteren. Zodat we straks met ploegen niet het goede onderin stoppen en op de stugge ondergrond moeten telen volgend jaar.”